روز جهانی سالمندان

آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

روز جهانی سالمندان

طب سالمندان

روز جهانی سالمندان


روز جهانی سالمندان

گزارش تصویری خبرگزاری مهر

از

خانه سالمندان در گرگان