یاس سه رنگ

نانوکپسول ها به مثابه بیمارستان های صحرایی هستند که در زمان جنگ به منظور درمان آسیب دیدگان برپا می کنند. این گفته متعلق به یکی از بزرگترین دانشمندان مهندسی زیستی در جهان به نام آقای مورو فراری می باشد.

ذرات نانو


ذرات نانوکپسول را می توان از طریق جریان خون به سمت محل سلول های سرطانی هدایت کرد. وقتی ذرات نانوکپسولی به موضع غدد سرطانی رسیدند برای تخریب موضع، دارویی را آزاد می کنند. مکان ذرات نانوکپسول درخون درهر لحظه ازطریق علائم فلورسنت قابل ردیابی است و در آخر نیز پیغامی مبنی بر "پایان موفقیت آمیز مأموریت" از خود می فرستند.

ذرات نانو