امروز روزی است که به نام خبرنگار نامگذاری شده است. خبرنگاران فعال در همه جا حضور دارند و ماجراجویانه در بطن مردم حوادث را جویا می شوند. رسانه های خبری در دنیای امروز از جایگاه ویژه ای برخوردارند و نامگذاری یک روز از سال به نام روز خبرنگار نشاندهنده ی حضور پر رنگ خبرنگاران در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی، علمی، ... است.

روز خبرنگار