سامانه ی پیامکی بررسی اصالت دارو

کد روی دارو را به این سامانه پیامک کنید تا از اطمینان حاصل کنید داروی شما مجوز  وزارت بهداشت را دریافت کرده است.

2000404