فرانسه - پاریس

پس از یک عمل جراحی سرسام آور پزشکان نوزادی را از مرگ حتمی برخلاف خواست والدینش نجات دادند. اکنون پس از گذشت 28 سال از تولد آن نوزاد که الودی نام دارد و معلول جسمی-حرکتی و مغزی 100 درصد است مادر او از بیمارستان درخواست غرامت کرده است. مبلغ غرامت 3/1 میلیون یورو تعیین شده است و رسانه های فرانسوی می گویند دادگاه عالی شهر بوردو، بیمارستان شاتوروز را ملزم به پرداخت این مبلغ کرده است تا بین خانم آنی آموریک مادر دختر معلول، برادرش، پدربزرگ و مادربزرگش، و نیز صندوق بیمه ی بیماری های محلی تقسیم شود. با این وجود بیمارستان شاتوروز اعلام کرده است قصد دارد درخواست تجدید نظر خود را برای مجلس ایالتی بفرستد.