آنسا – تهران

یک مرد ایرانی، به خاطر مسائل تعصبی همسر خود را به قتل رساند؛ ولی او را به مرگ محکوم نکردند زیرا دادگاه عقیده دارد زن نسبت به شوهرش بی وفا بوده است. همچنین گفته می شود مرد متعصب(محمد رضا) مرد لاابالی که به همسرش دل بسته بود را نیز به قتل رسانده است اما دادگاه هیچ مجرمی را به خاطر این قتل دوم احضار نکرده است زیرا اولیای دم مقتول اول مبلغی را به عنوان خون بها دریافت کرده اند. وقوع قتل به این صورت بود که وقتی دو مقتول قصد داشتند با هم از یک خانه بیرون بیایند، مرد متعصب با ضربات چاقو هر دوی آن ها را به قتل رساند.