ماشین دروغ سنجی که دروغ و راست را از هم تشخیص می دهد مورد آزمایش قرار گرفت. ماشین دروغ سنج به کمک یک نرم افزار، به ما می گوید که فردی که در حال نوشتن است در حال نوشتن دروغ است یا راست. اگر فرد دروغ بنویسد، ماشین دروغ سنج به ما می گوید. این ابزار توسط آقای گیل لوریا و خانم سارا روزن بلوم  از دانشگاه حیفا (فلسطین اشغالی) طراحی شده است و با بررسی ویژگی های فیزیکی نوشتار ما که تا حدودی هم قابل کنترل است (فشار قلم، زاویه قلم، درشتی و شکل حروف، در شرایطی که دست را از روی کاغذ برنداریم)  دروغی یا راستی نوشتار ما را مشخص می کند.

ماشین دروغ سنج