فارسی برای همه مردم دنیا

روز شعر و ادب فارسی

آموزش زبان فارسی

برای غیر فارسی زبانان

در

دانشگاه سیمون فرازر کانادا

روز شعر و ادب فارسی


روز شعر و ادب فارسی

روز شعر و ادب فارسی