یاس سه رنگ

افرادی که از میانگین جامعه قد بلند ترند حتی به اندازه ی چند سانتی متر از زندگی بهتری برخوردارند، در زندگی خوشبخت ترند و روحیه بهتری دارند نسبت به افرادی که از میانگین جامعه قد کوتاه ترند. این امر توسط محققان آمریکایی مورد مطالعه قرار گرفته و در مجله ی "اقتصاد و زیست شناسی انسانی" به چاپ رسیده است.

محققان دانشگاه پرینستون در شهر نیوجرسی آمریکا به صورت تلفنی با 454 فرد بالغ آمریکایی مکالمه کردند و از آن ها خواستند میزان خوشبختی خود را با مقیاسی که از صفر تا ده درجه بندی شده بود مشخص کنند. در این مقیاس خوشبختی، صفر نشاندهنده ی بیشترین سطح تحقق خواسته های فردی و عدد ده بیانگر سخت ترین شرایط ممکنه در زندگی بود.

محققان بر اساس اطلاعاتی که از افراد درباره ی شرایط زندگی و قدشان دریافت کرده بودند، نتیجه گرفتند مرد هایی که قدی بلند تر از میانگین دارند (177 سانتی متر) در مقایسه با مردان کوتاه قد از زندگی خود بیشتر لذت می برند و رضایت بیشتری دارند. دقیقاً همین نتیجه البته با درجه ی اعتبار کمتری در مورد زنان نیز صدق می کند. داشتن قدی کوتاه تر از 162 در زنان مساوی است با کمترین احساس خوشبختی و بیشترین تجربه ی رویارویی با موقعیت های تنگی خلق.


یکی از مجریان این تحقیق علمی به نام آنگوس دیاتون معتقد است بلند قدی خصوصاً در مورد مردان برایشان سطح تحصیلات بالاتر و ارتقای شغلی را به دنبال دارد و این ها خود زمینه ساز احساس خوشبختی و رضایتمندی بیشتر در فرد می شوند. البته این موضوع مشمول حدودی نیز می شود به این معنا که اگر قد از یک حدی بلندتر شود دیگر برخورداری از رفاه بیشتر را به دنبال نخواهد داشت. افراد با قدی بلند تر از 198 نسبت به همسالان کوتاه قدشان از زندگی لذت کمتری می برند. آقای دیاتون معتقد است دلیل این امر برمی گردد به مشکلات جدی که این زنان و مردان بسیار قد بلند، در زندگی روزمره شان، با آن درگیرند.