ورود بنزین E5 به بازار سوخت

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین درباره احتمالجایگزینی اتانول سوختی به جای MTBE در بنزین مصرفی خودروها، بیان کرد: از این اجرایاین طرح به عنوان یک حرکت زیست محیطی استقبال می کنیم.
وی با تاکید بر اینکهاجرای این طرح مشروط به افزایش ظرفیت تولید اتانول سوختی در کشور خواهد بود، اظهارداشت: متناسب با افزایش ظرفیت باید قیمتهای مناسب نیز توسط تولید کنندگان خصوصیارائه شود.
این مقام مسئول اجرای طرح جایگزینی اتانول سوختی با MTBE در بنزینمصرفی خودروها را طرحی دور از دسترس ندانست و یادآور شد: با فراهم شدن امکانات اینطرح در آینده ای نه چندان دور قابلیت اجرایی دارد.
عامری با اشاره به تولیدبنزین با مخلوط 5 درصد اتانول سوختی، اعلام کرد: بنزین E5 قابلیت مصرف در خودروهایموجود کشور را داشته و مشکلی در سیستم احتراق آنها ایجاد نمی کند.
ورود بنزین E5 به بازار تا سه سال آینده
در همین حال اخیرا طرحی در شرکت ملی پالایش و پخشفرآورده های نفتی ایران در حال انجام بود که قرار است حداقل معادل 5 درصد بنزینمصرفی خودروهای کشور اتانول سوختی به عنوان یک انرژی پاک تولید شود.
بر این اساسباید امکان تولید روزانه 3.5 میلیون لیتر اتانول سوختی فراهم شود که تاکنون اهوازبه عنوان شهر پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است.
با اجرای این طرح آزمایشی دراهواز امکان تبدیل بخشی از پسماند مجتمع های نیشکر استان خوزستان به اتانول سوختیتا سال 1391 فراهم می شود که در این صورت برای اولین بار بنزین E5 به بازار سوختخودروهای ایرانی عرضه خواهد شد.
پیشتر نیز پیروز پروین رئیس هیئت مدیره انجمنتولیدکنندگان اتانول با اشاره به سهم 0.1 درصدی ایران در تولید بیواتانول دنیا، ازمرتفع شدن بخشی از نیاز بنزین کشور با تولید بنزین اتانول دار خبر داده و بهخبرنگار مهر اظهار کرده بود: مسئولان با مطرح شدن تحریم بنزین طرح تولید بنزیناتانول دار را جدی می گیرند.

بنزین دوستدار محیط زیست

ایران اکونومیست

/ 0 نظر / 148 بازدید