شگفتی کریس دی‌برگ از غیر مسلح بودن مردم ایران


رجب پور در پاسخ به این سوال که کریس دی برگ چه دیدگاهی به ایران داشت،گفت، آنچه مورد تعجبش شده بود، این مساله بود که بر اثر تبلیغات غربی ها، او تصورمی‌کرده در ایران مردم اسلحه به دست دارند، اما پس از دیدار از ایران می‌گفت: مننه تنها در دست مردم اسلحه ندیدم که در دستان پلیس هم اسلحه‌ای ندیدم، تنها کسی کهاسلحه به دست داشت سربازی بود که مجسمه اش میان یک میدان بود!

مدیربرنامه‌های گروه آریان، هم چنین گفت: مقامات برجسته‌ای در کشورهای آمریکا، کانادا،و کشورهای اروپایی، کریس دی برگ را از آمدن به ایران منع کرده بودند، اما او به رغماین فشارها و توصیه‌ها به ایران آمد، و از این سفر، و اینکه می‌تواند ذهنیت دیگرانرا درباره ایرانی که دیده است تغییر دهد، خوشحال بود.


رجب پور در پاسخ بهاین مطلب که معمولا خواننده‌های معروف، محافظ دارند، اما در این سفر شاهد محافظشخصی نبودیم، گفت: کریس دی برگ تهران را از لندن و لس آنجلس هم امن‌تر توصیف کرد ودر این زمینه یادآور شد که در سفرش به روسیه چهار محافظ شخصی به همراه داشته است.

وی انگیزه اصلی سفر کریس دی برگ به ایران را خنثی‌سازی تبلیغات غربی ها، وبه نمایش گذاردن صلح از طریق این سفر دانست
.

رجب پور گفت: کریس دی برگ درقطعه‌ای مشترک با گروه آریان به نام نوری تا ابدیت به مضمون صلح طلبی و باورهایانسانی پرداخته است که در اثر جدید این گروه منتشر شد
.

وی در بخش دیگری ازاین مصاحبه از همکاری رسانه‌های کشور برای پوشش خبری حضور کریس دی برگ قدردانی کردو گفت که این رویداد موجب شد ‪ ۱۵۰خبرنگار با پرکردن فرمهای اینترنتی شرکت ترانهشرقی عزم خود را برای پوشش رویدادهای هنری و موسیقایی در کشور به خوبی نشان دهند.

/ 0 نظر / 4 بازدید