افزایش خطوط راه آهن در چین

کشور چین قصد دارد تا سال 2020 در بخش های غربی کشور، بیست هزار کیلومتر به شبکه ی ریلی خود بیفزاید. خطوط راه آهنی که در این پروژه افزوده می شود همگی مدرن خواهند بود. از ابتدای این پروژه تا سال 2008 به میزان 50 درصد خطوط راه آهن در چین افزایش یافت و به 30 هزار کیلومتر رسید. قابل ذکر است قریب 36 درصد خطوط راه آهن چین در غرب این کشور واقع شده است.

با پایان این پروژه طول خطوط راه آهن غرب چین بالغ بر 50 هزار کیلومتر خواهد شد. در مجموع طول خطوط راه آهن کشور چین به 120 هزار کیلومتر خواهد رسید.

/ 0 نظر / 6 بازدید